Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu.

Regulamin

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.

§1 Postanowienia ogólne

 1. W skład Portalu Świebodzin nazywanego dalej „Portalem lub Serwisem”, wchodzą wszystkie materiały znajdujące się pod adresem internetowym https://portalswiebodzin.pl oraz na wszystkich podstronach.
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać bezpłatnie jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
 3. Właścicielem portalu jest Paweł Pilch, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy „PP Design Studio – Paweł Pilch” z siedzibą w Zalasewie, przy ul. Radosna 15 A lok. 4, 62-020 Swarzędz, NIP 927-183-15-51, REGON 080352053.

§2 Definicje

 1. Portal – Serwis internetowy prowadzony przez Redaktorów działający pod domeną https://portalswiebodzin.pl
 2. Użytkownik – Osoba korzystająca z Portalu lub Usług udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 3. Redaktor – Firma o której mowa w §1 pkt. 3
 4. Miejsce – Wszelkie atrakcje, obiekty, usługi, miejsca, które stanowić mogą atrakcję turystyczną w jakimkolwiek charakterze. Fizyczne miejsce na mapie posiadające adres na mapie Google.
 5. Autor – Należy przez to rozumieć: osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje zgłoszenia Miejsca w celu jego prezentacji. Autorem zostaje osoba której wpis został poprawnie opublikowany na stronie Portalu.

§3 Zgłaszanie Miejsca do Portalu

 1. Każdy użytkownik może zgłosić Miejsce poprzez wypełnienie poprawnie formularza kontaktowego pod adresem Dodaj miejsce oraz akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik publikuje w Portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.
 3. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone odnośniki, pozwalające na dotarcie do innych stron internetowych.
 4. Każde Miejsce dodane do Portalu musi zostać zaakceptowane przez Redaktora zanim pojawi się na stronie.
 5. Przesłane zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznych, drastycznych, obscenicznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści rasowej wyznaniowej i etnicznej, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, naruszające prawo, stanowiących przekaz reklamowy lub szkalujących osoby publiczne.
 6. Przesłane zdjęcia mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych za zgodą firmy o której mowa w §1 pkt. 3
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego wpisu z Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://portalswiebodzin.pl/kontakt

§4 Prawa własności intelektualnej

 1. Firma o której mowa w §1 pkt. 3 posiada wszelkie prawa autorskie związane z zawartością Portalu oraz wszystkie inne prawa wynikające z własności.
 2. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.

§5 Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
  1. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  2. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
  3. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
  4. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  5. innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana.
 6. Redaktor nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

§6 Odpowiedzialność

 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

§7 Ochrona prywatności

 1. Portal respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Portalu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zgromadzone dane osobowe stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający właściwą ochronę.
 3. Portal stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika.
 4. Uzupełnieniem postanowień Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem strony internetowej https://www.portalswiebodzin.pl/polityka-prywatnosci

§9 Postanowienia końcowe

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany regulaminu bez konieczności informowania zainteresowanych.
 2. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 3. Uwagi i pytania związane z Portalem należy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@portalswiebodzin.pl