Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców .

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się po osobistym zgłoszeniu się do właściwego powiatowego urzędu pracy, przekazaniu wymaganych danych, poświadczeniu przekazanych danych i oświadczeń własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu, i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przedstawieniu poniższych dokumentów:

Dokumenty potrzebne do dokonania rejestracji w Urzędzie:

  1. Dowód osobisty (w razie braku dowodu osobistego, dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość)
  2. Obywatele UE, państw EOG lub Szwajcarii- ważny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo oraz zaświadczenie o zameldowaniu; Obywatele pozostałych państw – karta pobytu cudzoziemca, zezwolenie pobytowe, wiza, zezwolenie na pracę.
  3. Świadectwa pracy.
  4. Zaświadczenia od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące wraz z informacją o opłaceniu składek na ZUS i FP – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywanie prac na podstawie umowy zlecenie.
  5. Świadectwa ukończenia szkoły– powyżej szkoły podstawowej.
  6. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (lub zaświadczenie o ukończeniu), a także dyplomy ukończenia studiów wyższych.
  7. Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w wym.).
  8. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną przez zagraniczny organ emerytalny doręczają stosowne zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia.
  9. Osoby, które pobierają rentę rodzinną doręczają aktualną decyzję o wysokości pobierania renty, w przypadku zakończenia pobierania – decyzję o jej zakończeniu.

Źródło: pup.swiebodzin.pl

0 recenzji do Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

Dodaj recenzję

Miejsce wyświetlono 18 046 razy