Artykuły

Rola MSSF 16 i IFRS 16 w księgowaniu

Rola MSSF 16 i IFRS 16 w księgowaniu

Księgowość w firmie ma niezwykle dynamiczny charakter, ze względu na natłok legislacyjnych zmian. Sprawozdawczość finansowa rodzi wiele wyzwań wobec przedsiębiorców, którzy muszą dostosować swój model operacyjny do nowych regulacji. Jaką rolę odgrywają standardy MSSF 16 i IFRS 16 w dziedzinie księgowości? Co warto o nich wiedzieć? Gdzie szukać rozwiązań usprawniających księgowanie w firmie i generowanie sprawozdań finansowych?

Czym są standardy MSSF 16 i IFRS 16?

MSSF 16 to nowy standard w rachunkowości, nakładający na przedsiębiorców obowiązek obejmowania wszystkich transakcji leasingu w końcowym bilansie. MSSF 16 księgowanie uczynił znacznie bardziej skomplikowanym, gdyż przedsiębiorstwa muszą poczynić działania dostosowawcze w dziedzinie rachunkowości, modeli operacyjnych i systemów informatycznych. MSSF 16 dotyczy każdego podmiotu gospodarczego, który korzysta z odpłatnej usługi korzystania z danych aktywów na określony w umowie czas. Prawo przewiduje jednak kilka zwolnień ze stosowania standardu MSSF 16, do których należą zwolnienia przedmiotowe (np. aktywa biologiczne, czy licencje aktywów intelektualnych), oraz rodzaju umów (m.in. umowy krótkoterminowe poniżej 12 miesięcy). Według standardu MSSF 16 księgowanie ma swój początek od tzw. commencement date, czyli daty oddania aktywów do dyspozycji leasingobiorcy.

IFRS 16 jest natomiast standardem sprawozdawczości finansowej, stworzonym w celu ujednolicenia i porównywalności sprawozdań generowanych przez różne spółki na arenie międzynarodowej. W poprzednim systemie nie występował obowiązek ujmowania leasingu operacyjnego w końcowym bilansie. Zgodnie z IFRS 16 księgowanie zobowiązuje przedsiębiorcę do ujęcia w bilansie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w tym prawa do użytkowania przedmiotu leasingu.

Znaczenie MSSF 16 i IFRS 16 dla księgowości

Standard MSSF 16 wprowadził pojęcie jednego leasingu. Wszystkie aktywa i zobowiązania do zapłaty za ich użytkowanie muszą być ujęcie w bilansie firmy. W świetle nowych zasad stworzonych przez MSSF 16 i IFRS 16 księgowanie będzie potrzebowało większej ilości danych o zawartych umowach leasingowych, a co za tym idzie – przemodelowania systemów rachunkowości w firmie. Nowe standardy mają swój wydźwięk także w podstawowych wskaźnikach finansowych, takich jak EBITDA i poziom zadłużenia.

Oprogramowanie zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

W świetle opisywanych tutaj standardów, ogromną pomocą dla przedsiębiorców okazują się dedykowane rozwiązania IT, wprowadzające dużą dozę automatyzacji w księgowaniu zgodnym z MSSF 16 i IFRS 16. Firma Incube CPM od wielu lat tworzy oprogramowanie, które generuje oszczędności czasu i środków finansowych dla firm, gwarantując zarazem poprawność tworzonych sprawozdań. Incube Lease and Contract Management jest aplikacją utworzoną jako odpowiedź na nowe wymogi ujmowania leasingu w bilansie. Jej mechanizmy skupiają się na zarządzaniu całym przepływem pracy związanej z księgowaniem leasingu, od stworzenia umowy do jej wygaśnięcia. Oprogramowanie Incube Lease and Contract Management automatyzuje procesy obliczania aktywów z tytułu prawa do użytkowania (ROU) i zobowiązań z tytułu leasingu. Dokonuje również niezbędnej integracji MSSF 16 z procesami budżetowania, konsolidacji finansowej i raportowania. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem www.incube.pl.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły